مجموعه تجارت الکترونیک فاکس در سال ۱۳۹۸ توسط مهندس آرمان شوشتری اصل خریداری شد.